SPEERPUNT: Bij Beekdaelen Lokaal telt uw inspraak mee

Luisteren naar inwoners is cruciaal voor het nemen van weloverwogen beslissingen die draagvlak vinden bij de belanghebbenden waar de beslissing invloed op- en consequenties voor heeft. Het is natuurlijk niet altijd mogelijk beslissingen te nemen die aan de voorkeur van alle partijen tegemoetkomt. Maar daar houdt de verantwoordelijkheid van onze partij en de fractie niet op. Wij zijn van mening dat je ook naar de partijen moet (blijven) luisteren die zich benadeeld voelen door de beslissing en moet proberen hen zoveel mogelijk tegemoet te komen in hunbezwaren. Vaak is het best mogelijk om tot een compromis te komen of maatregelen te nemen die het leed verzachten. Het gebeurt in de regel alleen veel te weinig. Met betrekking tot de inrichting van de nieuwe gemeente willen wij in gesprek gaan met de inwoners om de gemeente samen met hen vorm te geven en in te richten. Inspraak van inwoners is voor ons vooral ook belangrijk omdat wij het geschade vertrouwen van de burgers in de (lokale)politiek willen herstellen. Dat kan uiteindelijk alleen door te luisteren en hun inbreng serieus te nemen, ook NA de verkiezingen.

 

 

SPEERPUNT: Op de WMO niet bezuinigen

De verplaatsing van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WMO van de (centrale) overheid naar gemeenten is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest en heeft tot ontevredenheid geleid bij een groot aantal belanghebbenden. De mensen die deze voorzieningen nodig hebben en er daadwerkelijk gebruik van maken zijn dikwijls van mening dat zij gekort worden in het oorspronkelijke pakket van diensten en voorzieningen, gebaseerd op herbeoordelingen na de transitie. Daar staat dan tegenover dat gemeenten geld overhouden dat bestemd is voor de WMO. Het verwordt tot een gemeentelijke spaarpot en het geld komt dus uiteindelijk niet terecht waar het voor bestemd is. Dit willen wij NIET. Het geld moet uitgegeven worden aan WMO-voorzieningen. De budgets toegekend aan gemeenten en de transitie zijn er ooit gekomen om kosten te besparen en de voorzieningen dichter bij de burger te brengen. Wij begrijpen ook best dat onervaren lokale overheden behoedzaam te werk gaan in het beginstadium om te voorkomen dat budgets overschreden worden. Dat mag echter NIET ten koste gaan van de doelmatigheid van de voorziening en de doelgroep te kort doen waarvoor de voorzieningen bestemd zijn. Nu besparen vergroot namelijk ook de kans dat er op de middelen die gemeenten ter beschikking worden gesteld gekort gaat worden omdat zij meer ontvangen dan zij nodig hebben/ gebruiken.     

                                                                                                                                                                                                     

 

SPEERPUNT: 15 miljoen voor nieuw gemeentehuis is verspilling

 

 

Het geld dat de gemeente ter beschikking staat moet zoveel mogelijk ten dienste en gunste van de inwoners besteed worden. Met drie bruikbare gemeentehuizen, waarvan er zeker twee daadwerkelijk in onze plannen gebruikt gaan worden, vinden wij het volstrekte ONZIN 15 miljoen Euro uit te trekken voor een nieuw gemeentehuis. In plaats van dit soort bedragen te investeren in stenen en omdat de noodzaak daarvoor ontbreekt willen wij dit geld besteden aan zaken waar de inwoners wel de vruchten van plukken.

 

 

SPEERPUNT: Behoud van voorzieningen voor alle verenigingen

Verenigingen spelen in de kernen een cruciale rol in de lokale gemeenschap, zorgen voor dynamiek en binding in de kern, verhogen de leefbaarheid en sociale cohesie van de kernen en zorgen ook voor heel wat (spel)plezier, ontspanning en een verantwoorde vrijetijdsbesteding. De sportverenigingen dragen daarnaast nog eens bij aan de gezondheid van de inwoners, ook van de jongere inwoners. Faciliteiten die gewoon thuishoren in een verantwoorde leefomgeving.  

                                                                                                                                                  

Wij willen verenigingen in de kernen handhaven. Vaak is dat mogelijk met participatie van de inwoners zelf en andere partijen. Denk daarbij ook aan het fenomeen samenwerkende verenigingen en open club. Het is niet altijd uitsluitend een kwestie van de hand ophouden en subsidie. Beekdaelen Lokaal wil met partijen in gesprek gaan om samen een oplossing te realiseren. Natuurlijk is daarbij wel een voorwaarde dat een vereniging levensvatbaar dient te zijn en de expliciete wens heeft in de kern te blijven voortbestaan.

Wij zijn in een vroeg stadium in gesprek gegaan met VV Amstenrade, waren ervan overtuigd dat behoud in Amstenrade mogelijk was en hebben ons aan hun zijde geschaard. In de gemeente Nuth heeft Beekdaelen Lokaal de fusie van 4 tennisverenigingen met open vizier begeleid en er ligt nu een nieuw tenniscomplex in Hulsberg voor 3 van de 4 verenigingen. De vierde vereniging in Schimmert wil vooralsnog een eigen koers blijven varen. Deze oplossing is naar tevredenheid van alle betrokkenen.

Datzelfde willen wij uiteraard ook doen voor andere verenigingen die daar behoefte aan hebben, ook NA de verkiezingen.

Daarnaast is voeling houden met verenigingen en kernen en weten wat er speelt natuurlijk cruciaal om in te kunnen spelen op de behoeften van verenigingen en inwoners. Wij denken met hen mee, nemen hun inspraak serieus en beslissen niet louter over hun lot. Voortschrijdend inzicht is een begrip wat daarbij onmisbaar is. Een gemeente moet op grond van gewijzigde omstandigheden in staat zijn haar standpunten en beleid te heroverwegen en indien nodig aan te passen aan de dan geldende omstandigheden. Het halsstarrig vasthouden aan in het verleden ingezet beleid getuigt daar uiteraard niet van.

 

 

SPEERPUNT: Gemeentelijke informatie blijft in weekblad

In een tijdperk waarin de digitale media de samenleving domineren vinden wij het belangrijk de beschikbaarheid van informatie ook te garanderen voor doelgroepen die van deze media geen- of minder gebruik maken. Gemeentelijke mededelingen en informatie moeten dan ook gewoon gepubliceerd worden in lokale bladen en/ of gemeentelijke magazines. Uiteraard betekent dit niet dat de digitale media niet gebruikt worden.

 

 

 

 

 

SPEERPUNT: Stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap

Onze partij vindt het belangrijk ook faciliteiten te bieden voor ondernemers die daar behoefte aan hebben, of het nu gaat om advies, begeleiding of een beroep op voorzieningen die voor deze doelgroep beschikbaar zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat met name het aantal ZZP’ers de laatste jaren enorm is gegroeid. Al dan niet noodgedwongen in dit keurslijf gedrukt is het niet altijd eenvoudig het hoofd boven water te houden en met name bij deze doelgroep bestaat behoefte aan ondersteuning. Het gaat dan zeker niet uitsluitend om een beroep op beschikbare inkomensvoorzieningen en schuldhulpverlening maar ook om begeleiding bij wettelijke verantwoordelijkheden, bedrijfsorganisatie, zelfstandig te realiseren inkomensvoorzieningen en heel veel meer. Werkgelegenheid en het waarborgen daarvan zijn belangrijk voor onze gemeente en wij willen zeker ook het MKB daarbij niet vergeten. Ook zij dragen substantieel bij aan de lokale economie en verdienen daarvoor de steun die hen toekomt.

Op het gebied van inkomensvoorzieningen/ vangnetten voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen zijn er door de (centrale) overheid voorzieningen gecreëerd, bijvoorbeeld de Bijzondere bijstand zelfstandigen (Bbz). Deze regeling is voor de gemeente voor gevestigde, oudere en beëindigende zelfstandigen zelfs voor 75% declarabel bij het Rijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid bedrijfskapitaal te financieren voor ondernemers die in de problemen raken. Dit is voor de gemeente die dit instrument hanteert ook declarabel voor 75% onder bepaalde voorwaarden. Voor oudere zelfstandigen bestaat de mogelijkheid een beperkte gift te verkrijgen om schulden te saneren of bedrijfsmiddelen aan te schaffen omdat zij op deze leeftijd dikwijls nergens meer terecht kunnen. Het probleem van deze en andere regelingen is het gebrek aan bekendheid met deze voorzieningen bij de doelgroep, eenvoudig gesteld, men weet niet dat zij bestaan. Ook daar ligt een verantwoordelijkheid voor de nieuwe gemeente. Regelingen moeten bekend zijn en gebruikt kunnen worden door de mensen waarvoor ze bestemd zijn.

Wij gaan ervan uit en hopen uiteraard dat de noodzaak ontbreekt en ondernemend Beekdaelen in staat is het hoofd boven water te houden. Maar mocht het nodig zijn dan zijn wij er dus ook voor hen.

 

 

SPEERPUNT: Veilige jeugdbegeleiding bij sociale activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat de jeugd bij al haar activiteiten, of het nu gaat om onderwijs, bezoek aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven of activiteiten bij verenigingen op een goede manier begeleid wordt. Scholing/ training van begeleiders is daarbij belangrijk, net als het bieden van een veilige omgeving. Helaas wordt de maatschappij te vaak geconfronteerd met misstanden in de begeleiding van jongeren en dat willen wij NIET. Wij staan voor preventieve maatregelen, waar nodig, om situaties als deze zoveel mogelijk te voorkomen. Denk aan antecedentenonderzoeken, VOG’s, trainingen om misstanden sneller te signaleren en aanpreekpunten en vertrouwenspersonen. Uiteraard bepaalt de aard en frequentie van de begeleiding de zwaarte van de preventieve maatregelen. Wij zijn niet negatief en voelen niet de behoefte op te treden als handhaver, gelukkig zijn er meestal geen incidenten, maar wij vinden elke misstap er wel expliciet één teveel. Voorkomen is wat dat betreft zeker beter dan genezen en wij willen scholen, voorzieningen en verenigingen in onze gemeente daarbij helpen en hen ondersteunen.

 

 

SPEERPUNT: Streven naar een onkruidvrije gemeente

Jaren heeft de overlast van hondenpoep voor irritaties gezorgd bij inwoners van heel wat gemeenten. Dit heeft geleid tot regelgeving, het plaatsen van afvalbakken en het realiseren van uitlaatveldjes. Uit gesprekken met inwoners constateren wij dat de aanwezigheid van onkruid door hen eveneens als zeer storend wordt ervaren. Tijd om er iets aan te doen. Alhoewel wij willen dat de gemeente een actieve rol speelt in het verwijderen ervan, hetgeen nu ook al gebeurt, hebben wij niet de illusie dat de gemeente dit probleem alleen kan oplossen. Al was het maar op grond van de financiële middelen die daarvoor nodig zijn. Een onkruidvrije gemeente ligt alleen maar in het verschiet als de inwoners ook bereid zijn mee te denken en mee te helpen om dat gezamenlijke doel te realiseren. Wied eenvoudig gezegd ook eens je eigen stoep, het kan niet zo zijn dat de gemeente het dan maar alleen moet oplossen. Uiteraard blijft de gemeente actief in de bestrijding van onkruid en wil zij het voortouw nemen bij initiatieven waarbij de inwoners betrokken worden, maar uw hulp is daarbij onmisbaar.

Wij zijn een partij die praktische oplossingen voorstaat. De Rijksoverheid verbiedt een voedingsmiddel als natuurazijn (in een 4% oplossing) voor gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel, terwijl dat middel juist goed werkt, al heel veel gebruikt wordt in de private sfeer en goedkoper en milieuvriendelijker is dan wat de overheid nu toelaat. Wij vragen ons dan af: Waarom?

 

 

 

SPEERPUNT: Effectieve en veilige verkeerscirculatie in de gehele gemeente

Dit speerpunt ontspringt vanzelfsprekend uit de problematiek in de gemeente Onderbanken met betrekking tot het Verkeerscirculatieplan (VCP) in Schinveld. Het plan dateert al van 7 juli 2016 en er is al vanaf de eerste dag veel verzet tegen het plan van inwoners van Schinveld, met name inwoners die wonen in de straten die direct getroffen worden door het plan. Het college van Onderbanken ontving ruim 2200 bezwaarschriften tegen het verkeerscirculatieplan voor de kern Schinveld. Voor de advisering over deze bezwaarschriften heeft het college van burgemeester en wethouders een externe adviescommissie in het leven geroepen, de bezwarencommissie VONSS. Bezwaarmakers werden in het gelijk gesteld en het plan werd op 17 oktober 2017 ingetrokken. De gemeenteraad erkende dat het dossier niet de schoonheidsprijs verdiende, met name omdat de inwoners niet gekend waren in de voorbereiding en er niet naar hen geluisterd werd. Met deze wetenschap in het achterhoofd werd medio 2018 wederom een gedeelte uit het VCP geagendeerd. Ditmaal betrof het de aanleg van twee terrassen waardoor de Beekstraat versmald moest worden. Na lang beraad sneuvelde ook dit voorstel. Ook hier werd weer niet geluisterd naar omwonenden/ belanghebbenden. Ondanks alle onzorgvuldigheden en tekortkomingen in de besluitvorming, waaronder de intrekking van eerdere plannen voor het VCP, presteert de raad van Onderbanken het nogmaals in november 2018 (aankondiging) met een nieuw plan te komen waarover dan beslist moet worden in de nieuwe raad van Beekdaelen.

Wij willen deze voorgekauwde, opgedrongen scenario’s waarbij de betrokkenen niet gehoord en betrokken worden NIET. Wij zijn en blijven voor intensief overleg met de omwonenden om tot een gedragen beslissing en plan te komen. Dat vinden wij niet alleen in verkiezingstijd maar ook daarna. Wij hebben al behoorlijk intensief overleg gehad met de bezwarencommissie inzake het VCP en hen ook al van advies voorzien.

In Amstenrade zijn er momenteel ook al een tweetal knelpunten die actueel zijn. Bij de T-splitsing Hoofdstraat en Hommerter Allee (bij kasteel Amstenrade) is er weliswaar overleg geweest met betrokken inwoners maar ontstaat er toch een situatie die tot weinig tevredenheid bij de inwoners leidt. Ook de situatie in De Gyselaar, onder andere door het haal en breng verkeer van leerlingen van de bassischool en bezoekers van de voetbalvereniging, leidt nu al tot ontevredenheid bij omwonenden. Het nieuwe plan De Gyselaar omvat waarschijnlijk ook een nieuw verkeerscirculatieplan. Laten we straks ook serieus rekening houden met de wensen en bezwaren van de betrokkenen om ongewenste voorbeelden als de hierboven vermelde trajecten in de toekomst te voorkomen.

 

 

SPEERPUNT: Wensbus uitbreiden

De Wensbus is momenteel natuurlijk al actief in de huidige gemeente Schinnen, inmiddels omgedoopt tot Wensbus Beekdaelen, en ook al beschikbaar voor inwoners van de gemeenten Schinnen, Nuth en Onderbanken. Wij willen dat de Wensbus voor alle inwoners van Beekdaelen beschikbaar blijft. Of het nu gaat om het vervoer van ouderen, (andere) hulpbehoevenden of jongeren waarvoor geen openbaar vervoer in de directe nabijheid beschikbaar is. De Wensbus biedt vervoer van deur tot deur binnen de (fusie-)gemeente Beekdaelen en naar zorginstellingen in naburige plaatsen. Het vervoer wordt volledig verzorgd door vrijwilligers. De bijdrage van de inwoners is beperkt en varieert momenteel van € 1,50 tot € 4,00 per rit. Er zijn 10-rittenboekjes voor een gereduceerde prijs, verkrijgbaar bij de chauffeur.

Wij willen deze dienstverlening graag uitbreiden met beschikbaarheid in het weekend en uitbreiding van de capaciteit (bijvoorbeeld het aantal bussen). Dat zal de nodige uitdagingen met zich meebrengen, dat realiseren wij ons, gezien het benodigde aantal vrijwilligers. Het gaat wel om bestemmingen die met het openbaar vervoer moeilijk bereikbaar zijn en het wordt zeker geen reguliere taxi.

 

 

SPEERPUNT: Clemensdomein terug naar Merkelbeek

Het Clemensdomein Merkelbeek was al een ontmoetingsplaats ten tijde van de Romeinen. Er lag letterlijk een kruispunt van wegen waar informatie en goederen werden uitgewisseld. Vlakbij de Merkelbeker beek. En feitelijk is dat nog zo. Het domein ligt in oud-Merkelbeek en herbergt het voormalige parochiekerkje uit 1234, de Lourdesgrot en het bezoekerspaviljoen.

Tegenwoordig wordt het kerkje, waar de Benedictijnse geschiedenis letterlijk van de muren af valt te lezen, gebruikt voor concerten, lezingen en burgerlijke huwelijken. Het paviljoen doet dienst als vergaderruimte, ontmoetingsruimte en als vertrekpunt voor wandelingen van de heemkundevereniging en ZijActief. De Lourdesgrot die in 1882, 24 jaar na de Mariaverschijningen in Frankrijk, werd opgericht, heeft heel wat bedevaartgangers naar deze plek gelokt en steun en troost geboden bij ziekte en overlijden. Omroep KRO/RKK heeft het Clemensdomein in november 2014 uitgeroepen tot meest spirituele plek van Nederland. Vorig jaar zijn de bevlogen vrijwilligers begonnen met het inspireren van jongeren en hen te binden aan deze plek, in samenwerking met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie. Zo is er onder meer een meteostation opgericht en zijn er vogeltellingen gehouden. Het domein kijkt ook uitdrukkelijk naar de toekomst, als je de kinderen niet erbij betrekt, dan is deze plek uiteindelijk ten dode opgeschreven.

Het domein is als een gevolg van een zakelijke transactie/ uitruil onderdeel geworden van de gemeente Brunssum. Dat heeft bij veel inwoners van Merkelbeek, en zeker van oud-Merkelbeek, geleid tot onbegrip. Dit is niet iets wat zij willen, dit is iets waaraan zij onderworpen zijn. Wij realiseren ons best dat ons voornemen ambitieus is en best wat voeten in de aarde zal krijgen maar wij zijn uitdrukkelijk van mening dat dit gebied, oud-Merkelbeek, bij Merkelbeek hoort en dus ook in de gemeente Beekdaelen thuishoort! Als je luistert naar de inwoners kun je ook niet anders dan tot deze conclusie komen.

 

 

SPEERPUNT: Strenge handhaving tegen vervuilers en vervuiling

Wie kent de taferelen tegenwoordig niet. Huisvuil en ander gedumpt afval, van meubilair tot het afval van drugslabs, aan de kant van de weg of op een rustige plek in het bos, en zelfs in woonwijken. Gevaarlijke en volstrekt ongewenste situaties waartegen opgetreden moet worden. Dat betekent dus veel meer aandacht voor opsporing en handhaving. Het is niet de bedoeling afval te dumpen omdat je het tarief dat de gemeente berekent te hoog vindt. Het is niet de bedoeling illegaal drugs te produceren en het afval daarvan te dumpen bij onze inwoners of in landelijke gebieden. Niet constateren is wat dat betreft ook zeker niet handhaven, Enerzijds zijn we daarbij afhankelijk van de opmerkzaamheid van inwoners maar daarnaast moet de slagkracht van de opsporing van- en onderzoek door opsporingsambtenaren ook nadrukkelijk verbeteren en uitgebreid worden.

 

 

SPEERPUNT: Wij doen er alles aan om overlast van vliegtuigen te beperken

Wij realiseren ons heel goed dat de overlast van de AWACS-vliegtuigen een lange, verhitte historie kent in de gemeente Onderbanken. Er is in de loop der jaren heel wat geprotesteerd en geprocedeerd, zeker niet altijd met het gewenste resultaat. Nu komt daar met de uitbreiding van vliegveld Maastricht Aachen Airport, onder andere door een uitbreiding van het aantal transportvluchten en de aard daarvan, de toegenomen overlast van dit vliegveld voor onze toekomstige gemeente nog eens bij.

Het is in onze optiek onmogelijk sluiting van beide vliegvelden te realiseren, daarvoor zijn de belangen te groot. Bovendien gaat de gemeente daar niet over. Je kunt wel iets beloven wat niet realistisch of onmogelijk is, maar daar kiezen wij niet voor en geloven wij niet in. Wij willen wel de overlast voor de inwoners zoveel mogelijk beperken. Zowel met betrekking tot de geluidsoverlast, de beperking van gezondheidsrisico’s alsook het ontstaan van onveilige situaties door het overvliegen van grote toestellen. De zorgen van inwoners zijn wat dat betreft ook onze zorgen. Het is dan natuurlijk cruciaal in gesprek te blijven met alle partijen en te blijven proberen een oplossing te vinden die recht doet aan de wensen van alle partijen, al is dat zeker een enorme opgave. Voor de AWACS-vliegtuigen zijn er geluidsarmere motoren beschikbaar. Het is wel een kostbare oplossing (vele miljoenen). De overheid zou daaraan moeten bijdragen in het belang van haar burgers.

Eén van onze huidige wethouders, Harry Bakker, zal als voorbode op de nieuwe gemeente alvast een brief schrijven naar de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om aan te geven dat er een cumulatie is van verkeerslawaai, treinverkeer en vliegtuiglawaai. Deze cumulatie wordt door de wet niet erkend. Ook Rijkswaterstaat beoordeelt alleen verkeerslawaai van de A76, maar niet in combinatie met andere geluidsbronnen. Beoordeling van uitsluitend individuele bronnen van overlast ligt wat ons betreft niet in de rede en gaat voorbij aan een factor van belang.

 

 

SPEERPUNT: Ondersteuning jeugdactiviteiten en onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs vinden wij belangrijk. Daarin staan wij zeker niet alleen. Ook de beschikbaarheid van voorzieningen die jeugdactiviteiten mogelijk maken, denk aan jeugdhonken, speeltuinen en andere voorzieningen die niet binnen het domein van verenigingen thuishoren, vinden wij belangrijk.

In een aantal kernen van de gemeente Beekdaelen zijn de laatste jaren basisscholen verdwenen of dreigen zij te verdwijnen, denk aan Jabeek, Vaesrade  en (op termijn) Doenrade. Dit is dikwijls een aderlating voor de inwoners van deze kernen, zowel bezien vanuit de beschikbaarheid van deze voorzieningen dicht bij huis als voor de leefbaarheid van de kern (sociale binding en dynamiek). Dit zijn in de regel ook beslissingen die nogal wat commotie en weerstand veroorzaken. Luisteren naar inwoners is ook hier weer een absolute noodzaak. Dat betekent natuurlijk niet altijd dat alle wensen gerealiseerd en gehandhaafd kunnen worden. Er zijn wel een aantal criteria waaraan voldaan moet worden en vragen die daarbij gesteld kunnen worden. Hoe zit het met de geboden kwaliteit van onderwijs? Welke kosten brengt dat met zich mee (onder andere gebaseerd op de schaalgrootte)? Zijn acceptabele alternatieven beschikbaar? Is de kern ook in staat de basisschool mede te dragen (vrijwilligers, ouderraden)? Gaat de kwaliteit van het onderwijs, en alle faciliteiten die daaronder vallen, erop vooruit bij clustering van deze voorzieningen voor meer dan één kern? Wij zijn absoluut voor behoud van bassischolen in de kernen, het moet echter niet ten koste gaan van een aantal criteria waaraan het onderwijs moet voldoen en kwaliteit voert daarbij de boventoon. Het moet daarnaast uiteraard ook betaalbaar blijven.

De beschikbaarheid van sociale voorzieningen voor de jeugd, anders dan in verenigingsverband, is ook absoluut een punt van aandacht. Wij vinden dat voorzieningen als deze in de directe nabijheid van de doelgroep beschikbaar moeten zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor speeltuinen, maar ook voor jeugdhonken voor de oudere jeugd. Wat heeft het voor zin te klagen over rondhangende jeugd met al dan niet daaraan gerelateerde overlast als je geen alternatieven kunt bieden? Uiteraard dient dit wel te gebeuren onder begeleiding. Faciliteer deze voorzieningen, enthousiasmeer vrijwilligers, evalueer en stuur bij waar nodig. 

 

 

SPEERPUNT: Samen met gemeente, politie en buurt zorgdragen voor veiligheid

Iedereen ziet het dagelijks voorbijkomen in de media. Veiligheid en dan met name de inbreuken daarop. Het is makkelijk te stellen dat veiligheid uitsluitend een verantwoordelijkheid van de overheid is, maar dat vinden wij niet. Een (lokale) overheid is alleen in staat te signaleren en controleren met hulp van de inwoners. Of het nu gaat om tips van inwoners, aangiftes, buurtapps, sociale controle en zelfs het aanspreken van anderen op ongewenst gedrag, deze acties zijn onmisbaar om de veiligheid te verhogen en behouden en de overheid in staat te stellen tegen excessen op te treden. Zeker, we zien allemaal in de media gevallen waarbij het mensen die medemensen aanspreken duur komt te staan. Desalniettemin is dat geen reden om er dan maar mee te stoppen. Wij willen wat dat betreft geen concessies doen aan een minderheid die de overgrote meerderheid het zwijgen oplegt. Veiligheid doen wij dus SAMEN. Uiteraard moeten de inwoners dan wel kunnen rekenen op een (lokale) overheid die daarin haar verantwoordelijkheid neemt. Er is op dit moment geen uitvoeringsbeleid veiligheid, wij vinden belangrijk dat dit er zo snel mogelijk komt. Handhaving is immers een wettelijke verantwoordelijkheid van de overheid.

 

 

SPEERPUNT: Gemeentelijke dienstverlening in alle kernen                                                                                                                                  

De (lokale) overheid moet dienstbaar zijn aan haar inwoners. Een veranderende samenleving vergt een herbezinning van het aanbod van diensten die inwoners ter beschikking staan en dan met name de uitvoering daarvan. Kom de inwoners daarin tegemoet en faciliteer een aantal diensten in de kernen. Lever paspoorten en rijbewijzen thuis af. Neem aanvragen op deze steunpunten in behandeling en biedt diensten zoveel mogelijk, maar zeker niet uitsluitend, via digitale loketten aan. Een toegankelijke lokale overheid is wat wij willen.

 

 

SPEERPUNT: Geen onroerendezaakbelasting (OZB) over zonnepanelen

Wij vinden het absoluut onaanvaardbaar dat zonnepanelen worden meegenomen in een taxatie om de WOZ-waarde vast te stellen. Zij mogen NIET als grondslag dienen voor een OZB-aanslag. Indien je het gebruik van duurzame energie wilt stimuleren als vervanging voor het gebruik van fossiele brandstoffen, die bijdragen aan CO2-emissie en bovendien eindig zijn en in de toekomst vervangen moeten worden, dan dient het gebruik van zonnepanelen gestimuleerd te worden en zeker NIET ontmoedigd!

In de gemeente Nuth loopt het programma Duurzaam Nuth al ongeveer 5 jaar. Het programma stimuleert de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen en andere maatregelen in nauw overleg met ondernemers. In de gemeente Nuth hebben al 350 huizen gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het programma biedt. De gemeente Schinnen heeft haar eigen duurzaam programma. Daarnaast loopt in de drie fusiegemeenten het zonnepanelen project met Volta.

Particulieren kunnen over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen overigens redelijk eenvoudig bij de Belastingdienst de betaalde btw terugvragen.

Kortom: Hef GEEN OZB over zonnepanelen en informeer en begeleid inwoners bij de mogelijkheden van duurzame energie, inclusief eventuele subsidietrajecten en een eventuele terugvordering van btw.

 

 

SPEERPUNT: De energietransitie moet geen nachtmerrie worden

                                                                                                                                                                                                                       

U heeft er vast wel over gelezen of gehoord, de energietransitie en alle commotie die deze vooralsnog veroorzaakt heeft. Het doel van de transitie is om een geheel duurzame energievoorziening te hebben in 2050 in Nederland, die dan voor 100% bestaat uit groene energie. Energieleveranciers investeren nu al in duurzame energieoplossingen zoals windparken en zonneparken. Daarnaast bieden alle Nederlandse leveranciers groene stroom aan. Eén van de grote uitdagingen van de energietransitie is verwarming. In Nederland gebruiken we hiervoor veel aardgas. Dit zal volledig vervangen moeten worden door duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, groen gas of stadsverwarming op biomassa. Dat betekent o.a. dat aardgas bij nieuwbouwprojecten nu al moet worden vervangen door andere energiebronnen.

 

Wij krijgen heel veel vragen over de voorgenomen plannen en voor veel inwoners is dit een thema dat hen zorgen baart, met name door de voorgespiegelde kostenscenario’s. Wij zijn NIET tegen een reductie van CO2 en ook zeker NIET tegen het gebruik van groene energie maar we willen de plannen wel relativeren. De plannen die nu in een stroomversnelling zijn gekomen vloeien niet uitsluitend voort uit de internationale afspraken maar worden in belangrijke mate aangejaagd door het beperken van de gaswinning in Groningen. Waaraan wordt voorbijgegaan is dat aardgas voorlopig nog nodig blijft. De pieken in vraag kunnen in de huidige plannen niet opgevangen worden, ook niet door kolencentrales, daar is gewoon nog aardgas voor nodig. Van alle fossiele brandstoffen is aardgas overigens het schoonst. Voor alle maatregelen in de toekomst is een goed geïsoleerd huis een voorwaarde, zo niet, dan zijn de besparingen beperkt. Dat geldt ook voor woningen die aardgas gebruiken. Ook daar levert goede isolatie besparingen en CO2-reductie op! Als we daar nu eens mee beginnen.

 

Nu al kan je kiezen om zelf groene energie op te wekken met zonnepanelen. Ook zonneboilers en warmtepompen zijn een uitstekende manier om in je eigen energieverbruik te voorzien. Vanaf 2021 wordt de plaatsing van klassieke gasgestookte cv-ketels waarschijnlijk verboden. Alle ketels die vanaf dat jaar vervangen worden moeten zullen vervangen door een hybride warmtepomp (in combinatie met een combiketel) of een volledig elektrische warmtepomp. Een zonneboiler (voor warm water) behoort daarnaast tot de mogelijkheden. Veel burgers zullen, als zij verplicht worden te kiezen vanuit kostenoverwegingen, kiezen voor de hybride warmtepomp in combinatie met een combiketel. Er zijn tot 2021 een behoorlijk aantal subsidies beschikbaar voor de aanpassingen. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden deze duurzame voorzieningen te financieren zonder direct uw spaargeld aan te spreken.

 

Wij zien voor onze gemeente hier nadrukkelijk een taak weggelegd inwoners te informeren, hen de weg te wijzen, te begeleiden en hen via (lokale) subsidiemogelijkheden te ondersteunen bij de investeringen die hen te wachten staat. Duurzame energie moet voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn, anders zijn de voorgenomen plannen kansloos. Maatwerk is wat hier nodig is, voor iedere situatie de best mogelijke oplossing realiseren.

 

 

SPEERPUNT: De inwoners zijn de klanten van de gemeenteEen argument dat regelmatig bij ons wordt aangekaart is de logheid en starheid van (lokale) overheden en het gebrek aan begrip, service en dienstverlening. Wij zijn van mening dat de inwoners klant zijn van de gemeente en ook als zodanig geholpen dienen te worden.

Als de openingstijden van publieksbalies het welhaast onmogelijk maken voor inwoners om voor eenvoudige zaken een bezoek te brengen dan moet je daar kritisch naar kijken en wellicht de openingstijden aanpassen. Een ander voorbeeld is het thuisbezorgen van reisdocumenten (paspoort en ID-kaart) en rijbewijzen.

Wat wij echter nog veel belangrijker vinden is dat er in besluitvormingstrajecten naar de inwoners geluisterd wordt en rekening met hen wordt gehouden. Indien er een aanvraag tot besluit binnenkomt willen wij dat er in een vroeg stadium in overleg wordt gegaan met de aanvrager om de aanvraag te bespreken, eventuele problemen te signaleren en in kaart te brengen en samen tot een oplossing te komen. Dus geen eenzijdige besluitvorming, het mededelen van een besluit en de inwoner bezwaar- en beroepsmogelijkheden bieden maar in een vroeg stadium tot een gedragen beslissing komen. Kan dat niet, dan zijn wij de inwoners minstens tekst en uitleg verschuldigd. Zelfs bij een afwijzing is het dikwijls nog mogelijk tot op zekere hoogte aan de wensen en bezwaren van aanvragers tegemoet te komen. Maar als je niet in gesprek gaat, zal dat zeker niet gebeuren.

Luisteren naar inwoners is cruciaal voor het nemen van weloverwogen beslissingen die draagvlak vinden bij de belanghebbenden waar de beslissing invloed op- en consequenties voor heeft. Het is natuurlijk niet altijd mogelijk beslissingen te nemen die aan de voorkeur van alle partijen tegemoetkomt. Maar daar houdt de verantwoordelijkheid van onze partij en de fractie niet op. Wij zijn van mening dat je ook naar de partijen moet (blijven) luisteren die zich benadeeld voelen door de beslissing en moet proberen hen zoveel mogelijk tegemoet te komen in hun bezwaren. Vaak is het best mogelijk om tot een compromis te komen of maatregelen te nemen die het leed verzachten. Het gebeurt in de regel alleen veel te weinig. Met betrekking tot de inrichting van de nieuwe gemeente willen wij in gesprek gaan met de inwoners om de gemeente samen met hen vorm te geven en in te richten. Inspraak van inwoners is voor ons vooral ook belangrijk omdat wij het geschade vertrouwen van de burgers in de (lokale)politiek willen herstellen. Dat kan uiteindelijk alleen door te luisteren en hun inbreng serieus te nemen, ook NA de verkiezingen.

SPEERPUNT: Forse stijging rioolheffing 2021 in gemeente Beekdaelen: dit was niet onze keuze!

Door de fusie van de voormalige gemeenten Onderbanken, Schinnen en Nuth naar de nieuwe gemeente Beekdaelen, moest de gemeente Beekdaelen per 1 januari 2021 een nieuwe verordening rioolrechten, met het nieuwe tarief rioolrecht 2021 vaststellen.

In de voormalige gemeenten Schinnen en Onderbanken werden tot en met 2020 de rioolrechten berekend per perceel middels een vast bedrag. In de voormalige gemeente Nuth werd tot en met 2020 het rioolrecht berekend per m3 verbruikt water tegen een tarief van € 2,58 per m3 verbruikt water. Bijvoorbeeld bij een verbruik van 50m3 dus een aanslag van € 129,00.

Door de raad van de gemeente Beekdaelen werd in de raadsvergadering van oktober/november 2020 gekozen voor een heffing rioolrecht per perceel. Om tot een acceptabele tariefstelling te komen werd er gekozen voor een gewogen gemiddelde van de 3 voormalige gemeenten. Het tarief per perceel werd vastgesteld op € 284,00 per perceel met een verbruik van 0-300m3 water, omdat in deze categorie van verbruik nagenoeg alle huishoudens vallen.

Voor de gebruikers in de voormalige gemeente Nuth betekende dit dat je in de oude situatie een verbruik van 110m3 mocht hebben om € 284,00 verschuldigd te zijn. Door deze nieuwe tariefstelling is echter in de voormalige gemeente Nuth in 2021 iedereen € 284,00 verschuldigd ongeacht je verbruik tot 300m3. Een hard gelag voor alle alleenstaanden en kleinverbruikers tot 110m3 verbruikt water. In de oude gemeenten Onderbanken en Schinnen is € 284,00 een nagenoeg gelijkblijvend tarief ten opzichte van 2020.

Beekdaelen Lokaal zag de bui hangen. De voormalige gemeente Nuth werd het kind van de rekening en dan met name de alleenstaanden en overige kleinverbruikers.

Bij amendement stelde Beekdaelen Lokaal voor in de vergadering van oktober 2020 de tarieven rioolrecht 2021 nog niet vast te stellen en eerst een gedegen onderzoek te doen naar de consequenties voor de inwoners van de voormalige gemeente Nuth en de gehanteerde staffel van 0-300m3 verbruikt water te veranderen in 2 staffels van 0-150m3 en 151-300m3 met elk een eigen tarief.

Verantwoordelijk wethouder Mevrouw Quadvlieg ontraadde het amendement, met andere woorden: wees het amendement af. Argumentatie was dat bij harmonisatie er altijd verliezers en winnaars zijn. De verliezers waren dus de inwoners van de voormalige gemeente Nuth. Aangezien de wethouder toezegde een evaluatie na 2 jaar te zullen houden restte Beekdaelen Lokaal (oppositie in de raad van Beekdaelen) niets anders dan het amendement in te trekken aangezien de coalitie het amendement toch zou wegstemmen!

Zoals door Beekdaelen Lokaal werd verwacht bereiken ons nu helaas veel reacties van boze inwoners van de voormalige gemeente Nuth die fors meer rioolrechten moeten betalen in 2021. Wij zullen als fractie Beekdaelen Lokaal in de voorbereiding naar de begroting 2022 en de tarieven 2022 ons sterk maken voor een eerlijkere belastingheffing rioolrechten op basis van: de vervuiler betaalt en door gebruik te maken van meerdere staffels.