VERKIEZINGSPROGRAMMA BEEKDAELEN LOKAAL

 

 

2022 – 2026

                                                                                                                

Voorwoord

Fijn dat u de tijd neemt ons verkiezingsprogramma 2022 te lezen. De afgelopen periode van ruim 3 jaar, na de herindelingsverkiezingen in 2018, was een periode die wij met gemengde gevoelens beleefd hebben. Eerst natuurlijk de teleurstelling van het niet deelnemen aan de coalitie ondanks het forse kiezersmandaat dat de inwoners van Beekdaelen ons gaven. Daarna een lange en hectische periode van harmonisering en reorganisatie. Nu dat achter de rug is gaat de blik volledig naar voren. We gaan herijken en nieuw beleid maken. We hebben altijd geprobeerd constructief oppositie te voeren. Als lokale partij altijd veel aandacht gehad voor signalen van onze inwoners en ondernemers. Wij hebben waar mogelijk getracht (coalitie)beleid bij te sturen en nieuw beleid in te brengen. En gesteund wat goed was. Wij zijn als lokale partij diepgeworteld in de kernen van onze gemeente. Wij focussen op wat lokaal nodig is. Wij hebben geen landelijke agenda en zijn er voor u en alleen voor u.

Het verkiezingsprogramma weerspiegelt wie wij zijn. Geen eindeloos document met lappen tekst en containerbegrippen. Geen beloftes die wij niet waar kunnen maken. Een kort en bondig programma. Praktisch en uitvoerbaar. Mouwen opstropen en aanpakken. En vooral: mét inwoners en ondernemers. Beekdaelen Lokaal wil geen algemeen Beekdaelen beleid maar maatwerk voor kernen. De identiteit van kernen moet behouden worden, Beekdaelen mag geen eenheidsworst zijn. Wij hopen dat u ons verkiezingsprogramma waardeert. En wij hopen te kunnen rekenen op uw stem.

Inleiding

Eén van de meest besproken onderwerpen in de lokale politiek is de gemeentebegroting. Wij merken regelmatig dat hier misverstanden over bestaan. Wij willen graag uitleggen hoe de begroting in hoofdlijnen in elkaar steekt en wat wel en niet mogelijk is.

De gemeentebegroting bestaat voor grofweg 90% uit geoormerkte gelden. Wat betekent dat? Het geld is al voorbestemd voor de uitvoering van (opgelegde) wettelijke taken en het uitvoeren van (opgelegde) regelingen. Het is niet vrij besteedbaar en niet beschikbaar voor andere zaken dan waarvoor het gebudgetteerd is. De resterende 10% kan wel naar eigen inzicht besteed/ verdeeld worden. Wij stellen het nu erg eenvoudig, maar de essentie klopt. Vergelijk het met uw eigen huishouden. Een groot gedeelte dient u te besteden aan vaste lasten: huur of hypotheek, nutslasten, verzekeringen etc. U zult ook boodschappen moeten doen en geld aan kleding moeten besteden. Waarschijnlijk houdt u na alle kosten een gedeelte over dat vrij te besteden is. U heeft dan de keuze waar u het restant voor gebruikt: misschien een bioscoop- of theaterbezoek, misschien bezoekt u een sportwedstrijd. Wilt u meer besteden dan u beschikbaar heeft, dan zult u spaargeld moeten aanspreken of moeten lenen. En uiteraard daar de lasten van moeten kunnen betalen (rente en aflossing). Bij de gemeente werkt het niet anders.

Ook de gemeente moet keuzes maken. Wat wij aan groenonderhoud besteden kan niet aan verenigingen verstrekt worden. En wat wij gebruiken voor het opruimen voor zwerfafval kan niet ingezet worden voor handhaving. Willen we meer uitgeven dan wij beschikbaar hebben dan zullen wij onze inkomsten moeten verhogen, bijvoorbeeld door het verhogen van gemeentelijke belastingen, reserveringen moeten aanspreken of geld lenen. En in essentie geldt ook bij ons: op is op.

Een gemeente moet dus voortdurend keuzes maken en prioriteiten stellen, net als in ieder huishouden. Dat leidt soms tot teleurstellingen. Wij beslissen waar wij vinden dat het te besteden bedrag geheel of gedeeltelijk naar toe moet. Maar dan wél graag samen met de inwoners en ondernemers. En niet voor hen beslissen zonder behoeftes en voorkeuren in kaart te brengen. Voor ons is het nog steeds: Beekdaelen maken wij sámen.                                                                                                                          

Verkiezingsprogramma 2022

Wonen

Op grond van een recente (Stec) rapportage is voor onze gemeente aan het licht gekomen dat er behoefte is aan tijdelijke woonruimte voor starters en woningen voor ouderen. Om in deze behoefte te kunnen voorzien stellen wij een aantal maatregelen voor.

 • Doorstroomwoningen voor starters realiseren.
 • Woningen voor senioren/ ouderen realiseren.
 • Opkoopbescherming om te voorkomen dat beleggers onroerend goed opkopen en dit vervolgens voor woekerprijzen gaan verhuren (of na verloop van tijd verkopen). Jongeren die in hun eigen dorp willen blijven wonen moeten de mogelijkheid hebben deze woningen te verkrijgen. De overheid creëert vanaf 1 januari 2022 deze mogelijkheid voor gemeenten via wetgeving. Zo kan eigenaren een verhuurvergunning geweigerd worden en uitsluitend verleend worden onder stringente voorwaarden.
 • Naast het bouwen van nieuwe woningen willen wij ook graag leegstaand onroerend goed herbestemmen voor woningbouw.

Uiteraard zijn maatregelen alleen mogelijk door intensief samen te werken met vastgoedpartners, denk aan woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars.

Openbare ruimte

 • Groenonderhoud moet goed en betaalbaar zijn. Toezicht op de daadwerkelijke uitvoering. Oog voor de inzet van personeel en daaraan gerelateerde kosten. Voortdurend bewaken van het prijsniveau.
 • Onderhoud wegen/ trottoirs/ fietspaden: ook hier geldt, de norm moet zijn goed en betaalbaar onderhoud. Toezicht op uitgevoerde werkzaamheden, de inzet van personeel en kostenniveaus.
 • Zwerfafval: dit neemt in toenemende mate zorgelijke proporties aan. Inzet op controle en handhaving. Faciliteren van inwonersinitiatieven (zakken, grijpers, hesjes, ophalen afval etc.). De gemeente kan het niet alleen. Zeker niet als wij het betaalbaar willen houden.
 • Overlast in de openbare ruimte van wat dan ook, of het nu gaat om hondenpoep, zwerfafval of drugsafval, moet altijd aangepakt worden.

Verkeer

 • Geef inzicht in de plannen en planning. Wat is wanneer aan de beurt?
 • Onveilige situaties meteen aanpakken.
 • Veilige schoolomgeving(en) inclusief veilige school – thuis routes
 • Verkeershandhaving moet beter, vooral in kernen/ 30 km zones. Inzet technische hulpmiddelen (flitspalen, radar).

Veiligheid

 • Veilige omgeving voor alle inwoners.
 • Betere en frequentere handhaving.
 • Inzet technische hulpmiddelen (cameratoezicht).

Klimaataanpak en energietransitie

 • Meer inzetten op isoleren: dat is de basis voor alle volgende maatregelen.
 • Zonnepanelen zoveel mogelijk op bestaande daken, met name op industrieterreinen.
 • Geen windmolens. Indien de gemeente besluit daar, om wat voor reden dan ook, van af te wijken dan altijd in overleg met- en met participatie door inwoners (financieel belang).
 • Nieuwbouw altijd energieneutraal.
 • Meer aandacht voor waterstof, ook voor huishoudelijk gebruik en ter vervanging van aardgas op termijn.
 • Geen verplichtingen opleggen aan inwoners/ huishoudens maar samen maatregelen nemen. Iedereen moet kunnen meedoen.

Vreemdelingen en noodopvang

 • Noodopvang voor asielzoekers op USAG terrein : we zullen zowel gemeente als het COA blijven monitoren op het nakomen van gemaakte afspraken. Ook zullen we de nadruk leggen op het benaderen van andere gemeenten om ook voor opvang te zorgen. Uiteraard zullen we alle inwoners hierover blijven informeren.
 • Geen overbelasting, altijd naar draagkracht van de gemeente.

Kernen

 • Een goede spreiding van de basisscholen binnen het integraal huisvestingsplan onderwijs.  
 • Gemeentelijk beleid hoeft niet in iedere kern hetzelfde te zijn.
 • Kernenbeleid: Wat vinden inwoners belangrijk? Wat kunnen en willen inwoners zelf doen? Hoe kan de gemeente dat faciliteren? De gemeente is hierin niet altijd de bepalende/ beslissende factor.                                                                                                                             

Gemeentehuis

 • Geen nieuw gemeentehuis , tenzij dat ook goed is voor de gemeentelijke financiële positie. Uiteraard dient er uitgegaan te worden van de daadwerkelijke behoefte.
 • Iedere medewerker van onze gemeente heeft recht op een kwalitatief goede werkplek in een prettige werkomgeving.

Gemeentelijke dienstverlening

 • Terugkoppeling gemeente naar inwoners en ondernemers moet beter. Wij ontvangen hier regelmatig klachten over van inwoners. Terugkoppeling vindt dan niet, in onvoldoende mate en/of niet tijdig plaats. Wij willen graag duidelijke richtlijnen en tijdspaden die ook gevolgd worden en waaraan getoetst wordt.
 • Aanpakken van onderbezetting in het ambtelijke apparaat. Geen dure inhuur van consultants en extern personeel, zeker niet voor lange periodes.
 • Communicatie naar inwoners moet beter/ helderder. Wij krijgen regelmatig klachten over gebrekkige en niet tijdige informatievoorziening.

Gemeentelijke belastingen/ Rioolheffing

 • Rioolheffing: De gebruiker (vervuiler) betaalt. Eerlijke heffing naar verbruik.
 • Uitgangspunten gemeentelijke belastingen: uitsluitend kostendekkend en altijd dezelfde berekening voor dezelfde doelgroep.

Subsidies en verenigingen

 • Uitgangspunt: zelfde doelgroep betaalt of ontvangt hetzelfde.
 • Herijking subsidies met verenigingen! Geef hen inspraak en zeggenschap.
 • Maatwerk: niet bij voorbaat nee zeggen tegen in het verleden aangeboden en uitgevoerde dienstverlening. Maatwerk moet mogelijk zijn in bijzondere situaties of tijden. Ga met verenigingen in gesprek om vast te stellen wat zij nodig hebben.
 • Behoud van een rijk verenigingsleven is altijd het streven.

Inspraak

 • Meer inspraak/ zeggenschap voor inwoners bij plannen en besluitvorming. Inwoners tijdig bij planvorming betrekken.
 • Inspraak bij keuze niet-geoormerkte middelen. Let wel, op is op. De beschikbare middelen kun je maar één keer uitgeven. Wat je aan iets uitgeeft moet je ergens anders weghalen/ besparen, tenzij je de inkomsten verhoogt (via gemeentelijke belastingen).

Ondernemerschap en Industrie

 • Bedrijvigheid en ondernemerschap faciliteren.
 • Leegloop zoveel mogelijk voorkomen.
 • Handhaving op industrieterreinen in overleg met ondernemers. Creëer een veilige (werk)omgeving voor ondernemers en werknemers.

Jeugdzorg

 • Te veel kinderen en gezinnen wachten te lang op beschikbare zorg.
 • Degenen die zorg nodig hebben zien continu andere hulpverleners. Dit moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
 • Na jaren van vertrouwen opbouwen met de hulpverlener moet de behandeling regelmatig weer veranderd worden omdat het budget op is of de kennis niet aanwezig. Dit is volstrekt ongewenst, moet zoveel mogelijk voorkomen worden en dit moet getoetst worden in de bestaande dienstverlening.
 • Kosten voor jeugdzorg rijzen bij veel gemeenten de pan uit, ook bij ons groeien de uitgaven. Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van de geleverde zorg.
 • Eenzaamheid onder jongeren aanpakken.
 • Inzetten op preventie en vroegsignalering.
 • Inventarisatie via bassischolen en verenigingen.
 • Coördinatoren aanstellen, mede ter ondersteuning van basisscholen en ter verwijzing naar ambulante hulp.

AWACS

 • Blijven inzetten op schonere en stillere motoren.
 • Gezondheidsrisico’s monitoren en waar nodig maatregelen nemen.

Varia

 • Géén Groeve Hommert.  De ontgronding is van de baan. Wij blijven ons inzetten dat dit ook in de toekomst niet weer op de agenda komt. Aanslag op de gemeenschap: onveilig, schade aan wegdek en huizen, schadelijk voor het milieu en geluidsoverlast.
 • Groeve Bruls: alleen na overleg met- en beperking van overlast voor omwonenden. Privaat project, ook als zodanig behandelen.
 • USAG-terrein: privaat initiatief, plannen moeten van de eigenaar komen. Geen of geen grote investeringen door de gemeente. Rekening houden met de omwonenden/ gemeenschap. Hierover gaan we nu al in gesprek zodat we klaar zijn  als de tijdelijke noodopvang is afgerond.
 • Dorpsstraat Nuth: dit dient opgenomen te worden in het mobiliteitsplan